ارزش زمان

ارزشزمان

ارزشیکخواهررا،ازکسیبپرسکه آن را ندارد.

ارزشدهسالرا،اززوجهائیبپرس کهتازهاز همجداشدهاند.

ارزشچهارسالرا، ازیک فارغ التحصیلدانشگاهبپرس.

ارزشیکسالرا،ازدانشآموزی بپرس که درامتحاننهائی مردودشدهاست.

 

ارزش یکماه را،ازمادری بپرس کهکودک نارس بهدنیا آورده است.

ارزش یکهفته را،از ویراستار یکمجله هفتگی بپرس.

ارزش یکساعت را،عاشقانی بپرس که در انتظارزمان قرار ملاقات هستند.

ارزش یک دقیقه را،ازکسی بپرسکه به قطار،اتوبوس یاهواپیما نرسیده است.

ارزش یک ثانیه را،ازکسی بپرسکه ازحادثه ای جانسالم به در برده است.

ارزش یک میلی ثانیه را، ازکسی بپرسکه در

/ 0 نظر / 6 بازدید